Állambiztonsági szakszavak-fogalmak

Tájékoztató a leggyakrabban előforduló állambiztonsági szakkifejezésekről, rövidítésekről és kódokról.

III/I. Csoportfőnökség A BM III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség külföldi politikai és gazdasági hírszerzéssel foglalkozó szervezete 1962-1990 között.
III/II. Csoportfőnökség A BM III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség polgári kémelhárítással és szabotázs-elhárítással foglalkozó szervezete 1962-1990 között.
III/III. Csoportfőnökség A BM III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség a belső ellenzék, egyházak és az 1945 előtti társadalmi elit ellenőrzésével foglalkozó szervezete 1962-1990 között.
III/IV. Csoportfőnökség A BM III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség katonai elhárítással foglalkozó szervezete 1962-1990 között.
III/V. Csoportfőnökség A BM III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség operatív technikával foglalkozó szervezete 1962-1990 között.
3/a rendszabály Telefon lehallgatása.
3/e rendszabály Objektum (pl. lakás, szoba) lehallgatása, zárt helyen történő beszélgetések, zörejek rögzítése és értékelése.
3/r rendszabály Rejtett fotó, optika, televíziós berendezés beszerelése, objektum megfigyelés, filmfelvétel rejtett kamerával.
3/f módszer Dokumentáló fényképezés (bizonyíték megszerzése rejtett behatolás utáni fényképezéssel)
3/z módszer Titkos behatolás, zárnyitás (célja: bizonyíték megszerzése)
6-os karton Az állambiztonsági hálózati nyilvántartásban a hálózati személy beszerve­zésével kapcsolatos adatokat tartalmazó karton.
6/a karton Az állambiztonsági hálózati nyilvántartásban egy hálózati személy fontosabb kapcsolatainak nyilvántartására szolgáló karton.
6/b karton Az állambiztonsági hálózati nyilvántartásban a konspirált „K” és a találkozási „T” lakások adatait tartalmazó karton.
6/c karton Az állambiztonsági hálózati nyilvántartásba vételre és kutatásra használt karton.
6/d karton Az állambiztonsági hálózati nyilvántartásban a hálózati személyek lakcím szerinti nyilvántartására használt karton.
10-es karton 1960-tól az állambiztonsági szervek által „veszélyes ellenség” kategóriába sorolt és ellenőrzés alá vont személyek nyilvántartására szolgált, ezekre a személyekre figyelő (F) dossziét nyitottak.
10/b karton A bizalmas nyomozás alá vontak, illetve figyelő dossziés személyekkel mozgósítás („M”) esetén kapcsolatos teendők nyilvántartására szolgált
ABMHT Az Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság rövidítése.
ÁBNYO A Belügyminisztérium Állambiztonsági Nyilvántartó Osztályának rövidítése.
AK A Napi Operatív Információs jelentésekben az alkalmi operatív kapcsolat jelölésére szolgáló kód. Lásd: AOK
A-dosszié Az állambiztonsági munkához készült háttéranyagok. (adattárak, névsorok, kimutatások, módszertani tanulmányok, stb.)
A-karton A katonai elhárítás által nyilvántartott társadalmi vagy operatív kapcsolat adatait tartalmazó karton.
Alapnyilvántartás Az állambiztonsági nyilvántartásban az ún. alapnyilvántartásba kerültek mindazok, akik a fennálló társadalmi rendszer ellen bármilyen tevékenységet kifejtettek, vagy a rendszerrel szembeni ellenséges viszonyuk feltételez­hető volt. Itt tartották nyilván például az államellenes bűncselekmények elkövetőit, az ellenzéki csoportosulások szervezőit és hangadóit, a rend­szerellenes vallási mozgalmak vezetőit, az ellenséges emigráns szerveze­tek tagjait, az 1956-os forradalom tevékeny résztvevőit, de az 1945 előtti államigazgatás vezető tisztségviselőit is.
Anonimizálás A személy és az adat közötti kapcsolat felismerését kizáró technikai eljárás.
AOK Alkalmi (operatív) kapcsolat: az a személy, aki az állambiztonsági szervekkel esetenként együttműködött egy-egy titkos operatív intézkedés végrehajtásában.
ASZA A Napi Operatív Információs jelentésekben az ÁB tisztek megállapításainak és értesüléseinek jelölésére szolgáló kód.
ATA A Napi Operatív Információs jelentésekben az „SZT” és a „T” állomány je­lölésére szolgáló kód.
BB A Napi Operatív Információs jelentésekben a bolgár állambiztonsági szer­vek jelölésére szolgáló kód.
BC A Napi Operatív Információs jelentésekben a csehszlovák állambiztonsági szervek jelölésére szolgáló kód.
B-dosszié Beszervezési dosszié. A hálózati személye vonatkozó anyagok (fényképes kérdőív, adatlap, önéletrajz, környezettanulmány, beszervezési nyilatkozat, jelentés a beszervezés lefolyásáról, kiképzési terv, jelentés a kapcsolattar­tási módszerekről stb.) összegyűjtésére szolgáló dosszié.
BK A Napi Operatív Információs jelentésekben a kubai állambiztonsági szervek jelölésére szolgáló kód.
BL A Napi Operatív Információs jelentésekben a lengyel állambiztonsági szer­vek jelölésére szolgáló kód.
BN A Napi Operatív Információs jelentésekben az NDK állambiztonsági szerveinek jelölésére szolgáló kód.
b/ny Bizalmas nyomozás.
Bizalmas nyomozás A bűncselekményre utaló tevékenység vagy mulasztás bizonyítására, illetve cáfolására alkalmas adatok megszerzése. Célja a bűncselekmény megelőzése, megakadályozása, büntetőeljárás kezdeményezése. Titkos operatív eszközökkel folytatták (erről az eljárásról az érintettek nem tudtak, nem tudhattak).
BS A Napi Operatív Információs jelentésekben a szovjet állambiztonsági szer­vek jelölésére szolgáló kód.
Bt-dosszié A III/I. Csoportfőnökség és jogelődei által kezelt beszervezési dosszié. A hálózati személye vonatkozó anyagok (fényképes kérdőív, adatlap, önéletrajz, környezettanulmány, beszervezési nyilatkozat, jelentés a beszervezés lefolyásáról, kiképzési terv, jelentés a kapcsolattar­tási módszerekről stb.) összegyűjtésére szolgáló dosszié.
Célszemély Olyan személy, akire a tanulmányozás vagy a bizalmas nyomozás irányul. (operatív adatkezelés során fedőnévvel szerepel)
Cs-dosszié Csoport dosszié. Az állambiztonsági szervek által személyek egy csoportjával szemben folytatott bizalmas nyomozás során keletkezett iratokat tartalmazó dosszié.
„Csiszolás során törölve” A felülvizsgálat során a nyilvántartásból törölt személyt megjelölésére szolgáló állambiztonsági kifejezés.
Dekonspirálódás Lelepleződés arra illetéktelen személyek előtt.
e/e Az előzetes ellenőrzés rövidítése.
EGPR Az ún. Egységes Gépi Prioráló Rendszer, az állambiztonsági szervek egy­séges számítógépes nyilvántartásának rövidítése.
EHŐ A Napi Operatív Információs jelentésekben a határőr szervek jelölésére szolgáló kód.
EHŐF A Napi Operatív Információs jelentésekben a határőr-felderítés jelölésére szolgáló kód.
Ellenőrző dosszié A megyei állambiztonsági szerveknél folytatott különösen fontos, több szervre kiterjedő bizalmas nyomozások központi ellenőrzésére szolgáló dosszié.
Előzetes ellenőrzés A bizalmas nyomozás megindítása előtti munkafázis, a gyanú megalapozására szolgáló adatok pontosítása és kiegészítése.
EMŐ A Napi Operatív Információs jelentésekben Munkásőrség jelölésére szol­gáló kód.
ER A Napi Operatív Információs jelentésekben a rendőri szervek jelölésére szolgáló kód.
F-dosszié A figyelő dosszié rövidítése, 1960-tól vezették „veszélyesnek” tartott személyek ellenőrzésére.
Fedőfoglalkozás Az állambiztonsági szervek SZT állományának zavartalan tevékenységét biztosító munkakör. Egyes hírszerző szervek teljes operatív állományukat fedőfoglalkozás alatt szerepeltették. A konkrét operatív ügybe bevezetett operatív tiszt legendájához tartozott az ellenőrizhető fedőfoglalkozás.
Figyelő karton Az állambiztonsági hálózati nyilvántartásban használt karton, mely a foko­zatos beszervezés esetén a kiválasztott személy adatait tartalmazta.
Fn – fedőnév Az állambiztonsági szolgálat operatív munkatársának, a hálózat tagjának kilétét leplező és jelölő elnevezés. Iratokon idézőjelesen jelölve.
Fogdaügynök A börtönelhárítástól igénybe vehető hálózati személy az előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottak között végzendő felderítésre, ellenőrzésre, adatpontosításra.
H Az ún. „holt anyag” rövidítése. Az állambiztonsági szervek tevékenysége során keletkezett vizsgálati dossziék (V-dossziék) közül az ún. holt anyag irattárába helyezték azokat, amelyek esetében a büntetőeljárást a bíróság büntethetőséget kizáró ok, elévülés, kegyelem vagy az érintett halála miatt szüntette meg.
Hálózat Az állambiztonsági szervek szervezetszerű titkos segítőtársainak összessége. Tagjait az állambiztonsági szervekhez fűződő munkakapcsolatuk alapján kategorizálták: rezidens, ügynök, informátor, titkos megbízott, titkos munkatárs (a katonai titkosszolgálatok egyéb hálózati kategóriákat is használtak, pl.: megnyert, hírforrás).
Hálózati személy Az a személy, aki a 2003. évi III. törvény hatálya alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetek számára titokban, fedéssel és fedőnévvel jelentést adott, vagy ilyen jellegű beszervezési nyilatkozatot írt alá, vagy ilyen tevékenységért előnyben részesült.
Hangulatjelentés A közvélemény vagy a társadalom egyes rétegeinek, esetleg egy-egy terület lakosságának tudatát, közérzetét, viselkedését, véleményét, érzelmi állapotát egy adott időpontban tükröző tájékoztató jelentés.
Hivatalos kapcsolat Az a személy, aki egy adott objektumban, vállalatnál vagy szervnél betöltött vezetői munkakörénél fogva segíti az állambiztonsági szervek munkáját.
Hivatásos alkalmazott Az a személy, aki a 2003. évi III. törvény hatálya alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetekkel hivatalos szolgálati viszonyban állt, ideértve a „titkos” és a „szigorúan titkos” állományú munkatársakat is.
H-dosszié A hálózati személyek nyilvántartására szolgáló dosszié.
HK A Napi Operatív Információs jelentésekben a hivatalos kapcsolat jelölésére szolgáló kód.
HMB A Napi Operatív Információs jelentésekben a titkos megbízott jelölésére szolgáló kód.
HMT A Napi Operatív Információs jelentésekben a titkos munkatárs jelölésére szolgáló kód.
A Napi Operatív Információs jelentésekben az ügynök jelölésére szolgáló kód.
Informátor Az 1973 előtti állambiztonsági hálózat hierarchiájában a rezidensi és az ügynöki kategória alatti szinten lévő, korlátozott felderítési lehetőségekkel rendelkező személy megnevezése.
Internálás Politikailag megbízhatatlannak, gyanúsnak, veszélyesnek vagy ellenségesnek ítélt állampolgárok, vagy háború esetén az ellenséges állam adott országban tartózkodó polgárainak kényszerlakhelyre, internáló táborba telepítése. Hivatalosan rendőrhatósági őrizetnek is nevezték. 1957-1960 között közbiztonsági őrizet volt a neve.
K/3 A Napi Operatív Információs jelentésekben a postai küldemények operatív ellenőrzésének jelölésére szolgáló kód.
K-ellenőrzés Az 1945-1950 közötti katonai titkosszolgálat szervezeti egységeire (HM Katonapolitikai Osztály/Csoportfőnökség, Katonapolitikai Főcsoportfőnökség) alkalmazott rövidítés
K-ellenőrzés Postai küldemények operatív ellenőrzése, melynek során az állambizton­sági szervek a bizalmas nyomozás alatt álló személy postai küldeményeit felbontották, illetve esetenként elkobozták.
KEOKH Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal, ami minden Magyarországra be- és átutazó külföldi állampolgárt nyilvántartott, ellátta a külföldiekkel kapcsolatos rendészeti feladatokat, nemzetiségenként nyilvántartott minden Magyarországon élő külföldi állampolgárt.
Kérdőjegy A BM központosított, illetve szervenként vezetett helyi nyilvántartásokban történő ellenőrzés, priorálás eszköze
KESPA Katonai Elhárítás Speciális Adattára
Kitelepítés Az állandó lakóhelytől távoli vidéki kényszerlakhelyre költöztetés elnevezése a Rákosi-korszakban (többnyire az együtt élő családtagokkal közösen sújtotta az érintetteket). Szigorú rendőri ellenőrzéssel, a Hortobágyra történt kitelepítés esetén zárt, táborszerű elhelyezéssel járt.
KKA Központi Kémelhárítási Adattár
K-lakás Konspirált lakás. Az állambiztonsági szerv, illetve fedőszerve által fenntar­tott és üzemeltetett lakás, melyet az ügynök és az operatív tiszt(-ek) kons­pirált találkozására használtak.
KMB Körzeti megbízott
Konspiráció A titkosszolgálati szervek működésének módszere tevékenységük titokban tartásához.
Környezettanulmány Összefoglaló jelentés, amely az állambiztonsági szervek érdeklődési körébe került személyek életkörülményeire, politikai és általános emberi magatartására, személyi tulajdonságaira vagy más kapcsolódó operatív értékű adatokra vonatkozó megállapításokat tartalmaz.
Körözési-dosszié Az államellenes bűncselekmények miatt körözött sze­mélyek felkutatására és elfogására indított bizalmas nyomozás iratait tar­talmazó dosszié.
Közbiztonsági őrizet Lásd: internálás
K-dosszié Kutató dosszié. A III/I. Csoportfőnökség és jogelődei által kezelt dossziétípus, amibe a beszervezési jelölt tanulmányozásának vagy a meghiúsult beszervezések iratait rakták le.
Kutató nyilvántartás A korabeli állambiztonsági nyilvántartó rendszerben az ún. kutató nyilván­tartásba kerültek az alapnyilvántartásban szereplőknél kevésbé veszélyes­nek ítélt személyek. Ilyenek voltak például mindazok, akiket az állam és társadalmi rend elleni bűncselekmény miatt elítéltek, de már amnesztiában részesültek, a nem kellően bizonyított politikai jellegű bűncselekmények elkövetői, az 1945 előtti erőszakszervek vezetői és hivatásos állományú tisztjei, az 1945 előtt és után működött jobboldali pártok vezetőségi tagjai, a feloszlatott szerzetesrendek aktív tagjai stb.
LBE A Napi Operatív Információs jelentésekben a lakossági bejelentés jelölé­sére szolgáló kód.
L-dosszié Az 1945 előtti időszak egyes fontos közéleti szereplőire, államigazgatási vezetőire vonatkozó iratokat tartalmazó dosszié.
M-dosszié Munkadosszié. A hálózat ügynökeinek, titkos megbízottainak vagy titkos munkatársainak operatív értékkel bíró eredeti jelentéseit, az ezekkel kap­csolatos intézkedéseket valamint a hálózati személynek adott feladatokat tartalmazó dosszié.
Meghiúsult beszervezés Az engedélyezett beszervezési javaslat ellenére a titkos szervezetszerű együttműködés nem jött létre, mert: a jelölt az együttműködést nem vállalta; a jelölt az együttműködésre alkalmatlan; a beszervezés végrehajtásától valamilyen ok miatt az állambiztonsági szervek elálltak, terhelő adatok esetén a büntetőeljárás megindítása indokolt volt. A jelölt úgy került nyilvántartásba, mintha a beszervezés megtörtént volna.
MNVK-2 Az 1953-1990 közötti katonai hírszerző szerv hivatalos nevének (Magyar Néphadsereg Vezérkara 2. Csoportfőnöksége) rövidítése.
Mt-dosszié A III/I. Csoportfőnökség és jogelődei által kezelt munkadosszié. A hálózat ügynökeinek, titkos megbízottainak vagy titkos munkatársainak operatív értékkel bíró eredeti jelentéseit, az ezekkel kap­csolatos intézkedéseket valamint a hálózati személynek adott feladatokat tartalmazó dosszié.
Napi Operatív Információs Jelentés A különböző állambiztonsági szervek (III/I, III/II, III/III, III/IV csoportfőnöksé­gek, megyei rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei stb.) által ké­szített napi tájékoztató jelentések, melyekből a III. Főcsoportfőnökségen készítettek összefoglaló tájékoztatókat.
NOIJ A Napi Operatív Információs Jelentés rövidítése.
Objektum (vonal) dosszié A kémelhárítás, a belső reakció elhárítása, a büntetés-végrehajtás, a ha­tárőr-felderítés és a fegyveres erőknek a katonai elhárításhoz tartozó szer­veinél parancsokban, utasításokban meghatározott objektumokra (intéz­mények, üzemek stb.), illetve egyes meghatározott témákra (ún. vonalakra) vonatkozó adatok összegyűjtésére szolgáló dosszié.
OD Az Objektum dosszié rövidítése.
O-dosszié Operatív dosszié. A személyi, csoport, figyelő, körözési, objektum, rendkí­vüli esemény, illetve az ellenőrző dossziék összefoglaló neve.
O-8-dosszié A III/I. Csoportfőnökség és jogelődei által kezelt operatív dosszié.
Operatív technika A titkos nyomozás eszközeinek (pl. telefon- és szobalehallgatás, rejtett fénykép és mozgóképfelvétel, lakásba történő rejtett behatolás), módszereinek és felszereléseinek összefoglaló neve.
Operáció Titkos nyomozati eszközök gyűjtőfogalma, melynek körébe tartozott a titkos (az érintett célszemély kapcsolatai és környezete számára nem ismert) őrizetbe vétel, előállítás, titkos házkutatás, járművek titkos átvizs­gálása, személymotozás, lakászár és a razzia leplezett módon történő végrehajtása.
Operatív kapcsolat Az a személy, aki a 2003. évi III. törvény hatálya alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetek „társadalmi kapcsolatként” vagy „alkalmi kapcsolatként” tartottak nyilván.
Operatív nyilvántartás Adattároló és szolgáltató tevékenység az elkövetett bűncselekményekről, állambiztonsági szempontból jelentős tényekről, körülményekről, a hálózatról. E nyilvántartás alap- és kutató nyilvántartásból állt.
Operatív tevékenységi formák Azok a munkafolyamatok, amelyekkel az állambiztonsági szervek teljesítették a feladataikat, az operatív eszközök és módszerek titkos, leplezett és nyílt felhasználása révén. Ezek voltak: az előzetes ellenőrzés, a bizalmas nyomozás, a szűrés-kutatás, az operatív védelem és az operatív ellenőrzés
Operatív tiszt Az állambiztonsági szervek hivatásos állományú beosztottja, akinek fela­data a hálózati munka szervezése, az ügynök(-ök) irányítása.
P-dosszié Az 1945 előtti erőszakszervezetek, fasiszta pártok tagjaira vonatkozó ira­tokat tartalmazó dosszié. Az ÁVH az ötvenes évek elején állította össze a P-dossziékat a megmaradt 1945 előtti m. kir. belügyi iratokból. Később ilyen dossziékat már nem nyitottak.
Priorálás Keresés, illetve (terhelő) adatok lekérése az állambiztonsági operatív nyilvántartás­ból. Az adatkérés és adatközlés kérdőjegyeken történt.
R A Rendkívüli esemény dosszié rövidítése.
R/5 A Napi Operatív Információs Jelentésekben a rádió elhárítás jelölésére szolgáló kód.
Rendőrhatósági felügyelet (REF) A lakhely elhagyásának tilalmával és a személyes kapcsolatok jelentős korlátozásával járó rendőri kényszerintézkedés (pl. az érintettnek rendszeres időközönként jelentkeznie kellett a rendőrségen).
Rendőrhatósági őrizet Lásd: internálás
Rendkívüli esemény dosszié Ismeretlen tettes által elkövetett ellenséges tevékenység (rombolás, kárte­vés, röpcédulázás, falfirkálás, névtelen levél küldése, zászlótépés stb.) mi­att indult bizalmas nyomozás iratainak összegyűjtésére szolgáló dosszié.
Rezidens Az állambiztonsági hálózat olyan szervezetszerű titkos munkatársa (tmt.), aki alkalmas arra, hogy hálózati személyek egy csoportját vezesse.
Rezidentúra Állambiztonsági tisztekből vagy a hálózat tagjaiból álló, meghatározott állambiztonsági – operatív – feladatok ellátására felkészített, konspirált szervezeti forma. Vezetője a rezidens volt. Jellege szerint lehet: belföldi, külföldi, legális és illegális.
SZOUD A volt szocialista országok egységes állambiztonsági nyilvántartási rend­szere, mely az ezekkel az államokkal szemben ellenséges, felforgató tevé­kenységet folytató személyekre, intézményekre és szervezetekre vonat­kozó adatokat tartalmazta. Az orosz Szisztyema objegyinyonnogo ucsota dannüh o protyivnyike (Az ellenség adatainak egyesített nyilvántartási rendszere) elnevezés rövidítése.
Szolgálati jegy Irattípus, amit rendőri, állambiztonsági szervek használtak a belső kommunikációban, elsősorban utasításnál, jelentésnél és a csatolt iratok megküldésénél.
SZ-dosszié Személyi dosszié. Az állambiztonsági szervek által egy személlyel szem­ben folytatott bizalmas nyomozás során keletkezett iratokat tartalmazó dosszié.
SZT Szigorúan titkos
SZT-tiszt Szigorúan titkos állományú tiszt, aki az állambiztonsági állományba tartozott, rendfokozattal rendelkezett, de polgári munkahelyen dolgozott.
T Titkos
T-tiszt Titkos állományú tiszt, aki fedőigazolvánnyal operatív feladatot látott el, környezettanulmányt készített polgári környezetben.
T.n. Tiltó névjegyzék
TA A Napi Operatív Információs jelentésekben a telefonlehallgatás jelölésére szolgáló kód.
Tájékoztatási dosszié A kapitalista országokban élő, operatív szempontból fontos személyekre vonatkozó hálózati, sajtó és egyéb adatok összegyűjtésére szolgáló dos­szié.
T-dosszié Titkos dosszié
TE A Napi Operatív Információs jelentésekben a szobalehallgatás jelölésére szolgáló kód.
TK A Napi Operatív Információs Jelentésekben a társadalmi kapcsolat jelölé­sére szolgáló kód.
T-lakás Találkozási lakás. Az állambiztonsági szervek által használt, de nem a szerv által fenntartott lakás, melyet az ügynök és az operatív tiszt(-ek) ta­lálkozására használtak.
Tmb Titkos megbízott. Az állambiztonsági hálózatnak az a tagja, aki elvi meg­győződésből vett részt a szervezetszerű titkos együttműködésben.
Tmt Titkos munkatárs. Az állambiztonsági szervek hálózatának legmegbízha­tóbb tagja, aki elvi meggyőződésből, magas fokú áldozatkészséggel, kezdeményezőleg vett részt a szervezetszerű titkos együttműködésben és a legbonyolul­tabb hálózati feladatok elvégzésére is alkalmas volt.
Társadalmi kapcsolat Az a személy, aki felkérésre vagy önként folyamatosan segítette, tájékoztatta az állambiztonsági szerveket. (Pl. párttag, házmester)
TÜK Titkos ügykezelés
Ügynök Az a hálózati személy, aki az állambiztonsági szerv birtokában lévő terhelő vagy kompromittáló adatok hatására, illetve anyagi érdekeltség fejében vett részt a szervezetszerű titkos együttműködésben.
V/1 A Napi Operatív Információs jelentésekben a vizsgálat jelölésére szolgáló kód.
V-dosszié Vizsgálati dosszié, amelyben a nyílt, tehát a terhelt tudtával lefolytatott nyomozás iratait helyezték el. Tartalmazhat ügyészségi és bírósági iratokat (pl. vádirat, ítélet) is.
VKF-2, VKF/2 Az 1938-1945 közötti katonai titkosszolgálat hivatalos nevének (Vezérkari Főnökség 2. Osztály) rövidítése.
X-ellenőrzés Egyes szocialista országokkal (pl. Kína, Albánia, Jugoszlávia stb.) szem­beni elhárítás.
Z Zúzható, zúzott. 1990 előtt megsemmisített iratanyagra utaló betű.