Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

I. ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

1. Hivatalos név (teljes név) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
2. Székhely 1067 Budapest, Eötvös utca 7.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 1410 Budapest, Pf.: 119.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 (1) 478 6020
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 (1) 478 6037
6. Központi elektronikus levélcím info@abtl.hu
7. A honlap URL-je abtl.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) +36 (1) 478 6025, 1067 Budapest, Eötvös u. 7., Postacím: 1410 Budapest, Pf.: 119.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Molnár Anita osztályvezető, Ügyfél- és Kutatószolgálati Osztály
10. Az ügyfélfogadás rendje Hétfő-Csütörtök, 10:00-16:00

II. A SZERVEZETI STRUKTÚRA

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

A szervezeti struktúra ábrája

A szervezeti egységek és vezetőik megnevezése

III. A SZERV VEZETŐI

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) dr. Cseh Gergő Bendegúz főigazgató
Telefon: +36 (1) 478 6030
E-mail: titkarsag@abtl.hu
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Az ÁBTL vezetőinek neve, beosztásának megnevezése, hivatali elérhetősége

I. A SZERV IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE VAGY ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLLÓ, VAGY ALÁRENDELTSÉGÉBEN MŰKÖDŐ MÁS KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Nincs az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je  
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Nincs az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tulajdonában vagy irányítása alatt gazdálkodó szervezet.
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása  
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve  
 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  

A SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZALAPÍTVÁNYOK

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Nincs a Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által alapított közalapítvány.
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Betekintő
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Kiadja: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Felelős kiadó: Cseh Gergő Bendegúz
Szerkesztőség címe: 1067 Budapest, Eötvös u. 7.
Elektronikus levélcím: betekinto@abtl.hu
ISSN: HU ISSN 1788 – 7569
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Szécsényi András
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Országgyűlés Hivatala
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3
Tel.: +36 (1) 441 4000
Postacím: 1357 Budapest, Pf.: 2.
parlament.hu/hivatal1
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Országgyűlés Hivatala
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3
Tel.: +36 (1) 441 4000
Postacím: 1357 Budapest, Pf.: 2.
parlament.hu/hivatal1
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Nincs az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által alapított költségvetési szerv.
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára alapító okirata
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatkezelési Szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) az egykori állambiztonság iratanyagait őrzi és kezeli, és a mai titkosszolgálatok iratkezelését felügyeli. A levéltárban mindenki megismerheti, hogy 1990 előtt az állambiztonság milyen információkat gyűjtött róla, felmenőiről és családtagjairól. A korábban titkolt és elhallgatott történetek megismerése családtörténeti szolgáltatásként mindenki számára ingyenes.

The Historical Archives of the State Security Services (ÁBTL) preserves and manages the records of the former state security services and oversees the management of the records of the present-day secret services. In the archives, anyone can find out what information the State Security collected on them, their ancestors and family members before 1990. As a family history service, it is free of charge for everyone to find out about the stories that were previously hidden and suppressed.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára feladatait a 2003. évi III. törvény sorolja fel.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 

II. A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nincsenek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál hatósági ügyek.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe  
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása  
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege  
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás  
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő  
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő  
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája  
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás  
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  

III. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – a feladatai ellátásán túl – nem nyújt, és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása  
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás  
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke  

IV. A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Név: Az ÁBTL-ben és más közlevéltárban őrzött iratok rendezése és feldolgozása, valamint tudományos igényű értékelése révén létrehozott adatbázisok
Cél: az iratanyag ÁBTL tv. és Ltv. szerinti használatának elősegítése, valamint a tudományos ismeretterjesztés
Jogalap: a GDPR 6. Cikk (1) bek. e) pontja alapján az adatkezelés az ÁBTLtv-ben foglalt közérdekű feladatok végrehajtásához szükséges
Időtartam: határozatlan idejű (közérdekű archiválás)
Érintettek köre: az ÁBTL tv. alapján jogszabályi illetékességből átvett vagy gyűjtőkör alapján megőrzött iratokban szereplő természetes személyek
Adatok forrása: az adatok az ÁBTL és más közlevéltárak által őrzött iratokból származnak
Kérdőíves adatfelvétel nincsen
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Az ÁBTLtv. 1. § (1) bek-ben felsorolt szervek által keletkeztetett iratokban szereplő adatok
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Az ÁBTLtv. 3-7. §-aiban foglaltak szerint (a Levéltár székhelyén és online szolgáltatások igénybevétele útján)
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Az információs kárpótlás főszabály szerint díj- és illetékmentes

V. NYILVÁNOS KIADVÁNYOK

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának nyilvános kiadványai
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása  
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja  
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye  

VI. DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nem testületi formában működik, nincsenek testületi ülései, döntései.
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)  
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)  
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói  
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága  
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  
8. A testületi szerv üléseinek napirendje  
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  

VII. A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nem testületi formában működik, nincsenek testületi ülései, döntései.
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)  
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza  
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota  
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nem testületi formában működik, nincsenek testületi előterjesztések, arra adott észrevételek.
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól  

VIII. PÁLYÁZATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Pályáztatás hirdetmény (vételi ajánlattételre vonatkozó felhívás) az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vagyonkezelésében lévő informatikai eszközök értékesítéséhez

IX. HIRDETMÉNYEK

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára hirdetményei, közleményei elérhetőek az abtl.hu/hirek oldalon.

X. KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatójának 13/2019. utasítása a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatala rendjének meghatározásáról
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatója
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Cím: 1067 Budapest, Eötvös u. 7.
Postacím: 1410 Budapest, Pf.: 119.
Email: info@abtl.hu, titkarsag@abtl.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve dr. Ehrenberger Róbert
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 2023
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nem rendelkezik ilyen szerződésekkel.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nem rendelkezik ilyen szerződésekkel.

XI. KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárára nem vonatkozik különös közzétételi lista.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárára nem vonatkozik egyedi közzétételi lista.

Gazdálkodási adatok

I. VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Nem történt ilyen vizsgálat, ellenőrzés.

II. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSEI

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Jelentés – A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése

III. EGYÉB ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Nem történt ilyen vizsgálat, ellenőrzés.

IV. A MŰKÖDÉS EREDMÉNYESSÉGE, TELJESÍTMÉNY

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Nincsenek ilyen mutatók és értékek.

V. MŰKÖDÉSI STATISZTIKA

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedéves beruházás statisztikai jelentések:
2023. I. negyedév
2023. II. negyedév
2023. III. negyedév
2023. IV. negyedév

Éves beruházás statisztikai jelentés:
2022. év

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról
2022. év

 

I. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK

1. A Levéltár éves (elemi) költségvetései 2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói A számviteli törvény szerinti beszámolók készítése nem releváns feladat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára esetében.

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Költségvetési beszámolók szöveges indoklása
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Elemi beszámoló
2023
2022
2021
2020
2019
2018

I. A FOGLALKOZTATOTTAK

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2024
2023
2022
2021
2020
2019
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege  
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  

II. TÁMOGATÁSOK

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár a költségvetéséből nem nyújt nem normatív, céljellegű támogatást.
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja  
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege  
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye  

III. SZERZŐDÉSEK

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2022
2021
2020
2019
2018

IV. KONCESSZIÓK

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának nincs koncessziós kiírása.

V. EGYÉB KIFIZETÉSEK

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának nincs a nem alapfeladatai ellátására fordított kifizetése.

VI. EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának nincs az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztése.

VII. KÖZBESZERZÉS

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

1. Közbeszerzési terv
2023
2022
2021
2020

2. Közbeszerzési eljárások
2021

 

A Levéltár éves beszámolói

2022

NEGYED ÉVSZÁZAD UTÁN
Beszámoló a Történeti Levéltár 2022. évi tevékenységéről

LETÖLTÉS

2021

TITKOSSZOLGÁLATI IRATOK ÉS TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG
Beszámoló a Történeti Levéltár 2021. évi tevékenységéről

LETÖLTÉS

2020

STRATÉGIA ÉS PANDÉMIA
Beszámoló a Történeti Levéltár 2020. évi tevékenységéről

LETÖLTÉS

2019

TITKOSSZOLGÁLATI LEVÉLTÁR A 21. SZÁZADBAN
Beszámoló a Történeti Levéltár 2019. évi tevékenységéről

LETÖLTÉS

2018

KÉT LEVÉLTÁR – EGY INTÉZMÉNY
Beszámoló a Történeti Levéltár 2018. évi tevékenységéről

LETÖLTÉS