50 éve történt: Bódy Gábor jelentései

2024. február 15.
50 éve történt: Bódy Gábor jelentései

50 évvel ezelőtti, többségében elég zavaros ügynöki jelentések mutatják be a "Pesti" fedőnevű ügynök, azaz Bódy Gábor filmrendező viszonyát a Filmkultúra főszerkesztőjéhez Bíró Yvette-hez.

Bódy Gábort 1973. november 19-én szervezte be „Pesti” fedőnéven Kazai Zoltán rendőr hadnagy és Hanusz Gyula rendőr őrnagy. A titkos megbízott beszervezési dossziéja nincs meg, így nem tudjuk, hogy mivel vették rá az együttműködésre. (Elképzelhető, hogy ez volt az ára a főiskolai felvételnek - írta Gervai András a Fedőneve szocializmus című könyvében, a Bódyról szóló fejezetében. Beke László művészettörténész, Bódy egykori közeli ismerőse úgy gondolta, hogy "Bódy vállalásának két oka lehetett: valószínűleg azt remélte, hogy támogatást kap a filmkészítéshez (ez a számítása a jelek szerint bevált), a másik, hogy nagyvonalúan arra számított, hogy manipulálni tudja az egész Hálózatot (bizonyos fokig ez is sikerült neki). E sorok írója számára döntő jelentőségű, hogy Bódy hatalmas formátumú alkotó volt; könnyen túlteszem magam azon, amit rólam jelentett (például a híres 1977-es Velencei ún. „disszidens” Biennále magyar részvételének szervezkedéséről), hiszen a jelentés nekem túl sokat már nem árthatott, másrészt akkoriban már többé-kevésbé mindenki tudta, hogy megfigyelik, minden megnyilvánulása egyfajta nyilvánosság előtt zajlik."

Az 1974.január 3-i jelentésből (amely a beszervezés utáni első találkozóról készülhetett) megtudhatjuk, hogy szerinte "Konrád György, Bíró Yvette, Eörsi István, azok a személyek, akik ebből a szempontból érdekesek, - válaszolta. Bár Konrád György irodalmilag üres, teljesen impotens, - mondotta - s csak azért folytatja ezeket az ellenséges politikai manővereket, hogy a felszínen tartsa magát. Biró Yvette ettől sokkal raffináltabb, megfontoltabb. Érthetetlen számára, hogy jelenleg miért ő a Filmkultúra szerkesztője, mert hogy nem éppen a szocialista kultúra céljait szolgálja. Innen ered az az aggálya is - folytatta -, hogy ha mi tudjuk róla, hogy ellenséges személy, s mégis ebben a pozícióban van, akkor a róla adott információknak van-e értelme, s nem üthet-e ez vissza ránézve.

Az, hogy Bíró Yvette ebben a pozícióban van, - válaszoltuk - az sok tényező függvénye, de ez nem zárja ki azt, hogy tevékenységét figyelemmel kísérjük, sőt a frekventált helyzeténél fogva ez rendkívül fontos. Attól pedig ne féljen, hogy számára hátrányos helyzetet teremthet a róla szerzett információknak a mi tudomásunkra juttatása...

Megemlítettük neki, hogy szeretnénk, ha felvenné a kapcsolatot Bíró Yvettel. Erre azt a választ adta, hogy ennek nem látja különösebb akadályát, mivel a korábbi időszakban nevezett többször felkérte őt cikkírásra, amit a Filmkultúrában kívánt megjelentetni. Ehhez azonban hosszabb időre van szüksége, mert jelenleg nagyon elfoglalt a vizsgafilmje forgatása miatt."

Az 1974. február 20-ára dátumozott jelentésből, amely egy február 11-i találkozót elevenít fel, "Pesti" már arról beszélt, hogy "Biró Yvettet felmentették a "Filmkultúra" c. lap szerkesztése" alól. Ezt több helyről hallotta, de ma­ga Yvette is mondta, amikor felhívta nevezettet telefo­non. Így az az elképzelés, hogy Yvette segítségével cikket jelentet meg a lapban, pillanatnyilag nem valósítha­tó meg. Ettől függetlenül azonban meghívta a Balázs Bé­lába néhány rövidfilm megtekintésére, melyet Biró Yvette elfogadott. Egyébként Biró Yvette egy féléves időtartamig előadásokat tart a Színház és Filmművészeti Főiskolán.

Ezután "Pesti" azzal a kéréssel fordult felénk, hogy vizsgáljuk felül a közöttünk létrejött kapcsolat minőségét, mivel úgy érzi, hogy az együttműködésünk kez­dete óta lezajlott események, amelyek befejezést nyertek - Haraszti-ügy, Konrád-ügy, Biró Yvette leváltása - szük­ségtelenné teszik az ő segítségnyújtását az eddigi formá­ban. Ezekután nem lát maga előtt konkrét feladatokat, ah­hoz pedig, hogy a jövőben elbeszélgessünk politikai, kul­túrpolitikai kérdésekről, ill. az itt jelentkező negatív tényezőkről, nem szükséges a korábban aláírt nyilatkozat megléte. Ez ugyanis hivatalos kapcsolatot jelent ő és az ÁB szervek között. Mivel közvetlen veszélyt nem lát, így ennek nincs értelme. Információk adására továbbra is hajlandó, de a fenti nyilatkozat gátlásossá teszi.

Válaszképpen elmondtuk, hogy az általa emlí­tett ügyek befejezése nem azonos azzal, hogy ezek az em­berek abba hagyták az ellenséges tevékenységet. S ha je­lenleg nem is, de adott politikai viszonyok között potenciális veszélyt jelentenek társadalmunkra. Ezért szemmel tartásuk, ellenséges tevékenységük - ha azok látszólag veszélytelenek is - időbeni felderítése mindenképpen in­dokolt. Mi ehhez kérjük a segítségét. Az pedig, hogy nem lát maga előtt konkrét feladatot, kissé meglepő, hisz több beszélgetésünk tárgyát képezte az, hogy nyerje meg Bíró Yvette, s rajta keresztül Konrád György bizalmát. Értékes felderítő munkát csak így végezhet, hiszen a már említett események miatt nevezettek is konspiráltabban dolgoznak."

Bódy jelentéseiről azonban el kell mondani, hogy azok logikai és gondolati sorrendje sokszor zavaros, és azok dátumozásában is olyan zavar található, amely nem teszi egyértelművé, hogy milyen szerepe lehetett a filmrendezőnek Bíró leváltásához.

Galéria