Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) a törvényi előírások értelmében biztosítja a volt állambiztonsági szervek által készített/kezelt adatok megismerését.
Jelen tájékoztatónkkal ahhoz szeretnénk segítséget nyújtani, hogy minél gyorsabban hozzájuthasson a kért iratanyagokhoz. Ezért kérjük, tanulmányozza az alábbiakat, s betekintési kérelmét lehetőleg ennek megfelelően készítse el.

A betekintési eljárás kérelem alapján indul meg. Állampolgári betekintési kérelemmel bármely bel- és külföldi természetes személy fordulhat a Levéltárhoz
A bel- és külföldi személy, mint kérelmező lehet:

 1. Érintett (érinett az, akinek személyes adata a Levéltár kezelésében lévő iratokban bármilyen jogcímen szerepel) Az érintett ilyen minőségében:
  • Mint megfigyelt,*
  • Harmadik személy,*
  • Hivatásos alkalmazott,
  • Operatív kapcsolat és
  • Hálózati személy-ként szerepelhet a Levéltár által őrzött iratokban
  • *  A megfigyelt és a harmadik személy halálát követően az őt megillető jogokat hozzátartozója gyakorolhatja.
 2. Érintett hozzátartozója: a házastárs, az élettárs (amennyiben a házasság vagy az élettársi közösség az irat keletkezésekor és az érintett halálakor is fennállt), az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, a testvér. (Az élettársi kapcsolat igazolásának leírását lásd a Betekintési szabályzatban.)
 3. Feljogosított: Bármely érintett - teljes bizonyító erejű magánokiratban - adhat meghatalmazást/megbízást bárkinek, hogy a Levéltárban őrzött, rá vonatkozó adatokat megismerhesse. Az iratok megismerésére az a személy is jogosult, akit a megfigyelt, vagy a harmadik személy halála előtt erre írásban feljogosított.
 4. "Bárki": az a személy, aki a Levéltárban őrzött adatokat szeretné megismerni (és az Ásztltv. 5§-a alapján fordul a Levéltárhoz). Ebben az esetben az iratokat az 5.§ alapján, az azokban foglalt korlátozásokkal készítjük elő.
 • A kérelmező saját személyéről,
 • Elhunyt hozzátartozóról,
 • Megfigyelt a vele kapcsolatba hozható hálózati személyről (ügynökről), operatív kapcsolatról és hivatásos alkalmazottról
 • A megfigyelt halála esetén a hozzátartozó a megfigyelttel kapcsolatba hozható hálózati személyről (ügynökről), operatív kapcsolatról és hivatásos alkalmazottról,
 • Feljogosított a feljogosítóról,
 • Közszereplő hálózati multjáról,
 • "Bárkiről", aki a Levéltárban őrzött iratokban szerepel**

**Ebben az esetben az iratokat az Ásztltv. 5.§-nak megfelelően készítjük elő

 • A Levéltár formanyomtatványán vagy saját megfogalmazásban,
 • hagyományos levélben, elektronikus levélben, on-line formanyomtatványon (e-mailen vagy on-line formanyomtatványon érkezett kérelem esetén iratmásolat átadásakor személyes átvételt, vagy postai úton megküldött, eredeti aláírással ellátott kérelmet kérünk)***
 • személyesen a Levéltárban.

***Az iratbetekintés előtt a jogosultságot/személyazonosságot személyesen igazolni kell, amennyiben pedig ez valamilyen okból nehézséget jelent, személyesen aláírt Betekintési Kérelem megküldését kérjük.

 1. a kérelmező neve (születési-, esetleg korábbi név), születési adatok, anyja neve;
 2. állandó lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám;
 3. személyazonosító okmány száma; 
  A nem saját személyre szóló kérelmeknek a fentieken túl tartalmaznia kell
 4. az érintett adatait,
 5. a hozzátartozói minőséget igazoló iratokat (születési, halotti, házassági anyakönyvi kivonat, hagyatéki végzés stb.),
 6. a rokonsági fokot,
 7. a házasság- vagy életközösség időtartamát,
 8. az érintett elhalálozásának évét.
 9. A kérelmező arról is nyilatkozhat, hogy kívánja-e megismerni a jelentést készítő ügynök (hálózati személy), operatív kapcsolat, hivatásos alkalmazott azonosító adatait - ha vannak ilyen iratok - és a Levéltár kezelésében lévő iratok alapján a(z) (ügynök) személye egyértelműen beazonosítható.

A volt állambiztonsági szervek által átadott iratanyag még nincs teljes mértékben feltárva, ezért minél több adat alapján kezdhetjük meg a kutatómunkát, annál nagyobb az eredményes kutatás esélye.
Ilyen adatok lehetnek:

 • az iratanyag keletkezésének feltételezett időszaka;
 • a megjelölt időszakban az érintett foglalkozása, munkahelye, lakcíme;
 • a kérelem alapjául szolgáló esemény(ek), tevékenység, cselekmény és azzal kapcsolatba hozható személy(ek);
 • az esetleges elítélés helye;
 • elítélttársak nevei (esetlegesen azonosító adataik);
 • az "ügy" neve, pl.: "Bakony-brigád", v. "Kopjások", v. "Fekete hollók", stb.;
 • útlevél bevonásának, vagy kiadása megtagadásának ténye, ideje;
 • rendőrségre való beidézés ténye, ideje;
 • internálás helye, ideje (ill. az, hogy arra 1945, vagy 1956 után került sor);
 • gépjárművezetői engedély indokolatlan bevonásának ténye, ideje;
 • "REF" (rendőrhatósági felügyelet) alá helyezés ténye, ideje;
 • a határon való, látszólag indokolatlan feltertóztatás, csomagátvizsgálás ténye, ideje;
 • rendőrség részéről történt, ún. nem hivatalos érdeklődés ténye, ideje;
 • bármi, amit fontosnak ítél, s úgy gondolja, hogy a kutatást segítheti.
 1. A betekintési kérelmet nyilvántartásba veszik, a kérelemben szereplő adatokat a Levéltár a továbbiakban a törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, arról harmadik személy számára információt nem ad ki.
 2. A rendelkezésre álló nyilvántartások alapján a Levéltár a fellelt iratanyagot betekintésre előkészíti.
 3. Az előkészítés során a Levéltár munkatársa az iratokról fénymásolatot készít, melyet szükség esetén - a törvényi előírások értelmében anonimizál (vagyis a más személyre vonatkozó és ezért nem megismerhető adatokat felismerhetetlenné teszi). Munkatársainkat mindig az a cél vezeti, hogy a kérelmező - a törvényi lehetőségeknek megfelelő - lehető legbővebb anyagot kaphassa meg.
 1. Az elkészült iratanyagról értesítjük a kérelmezőt, a másolatok átvehetők személyesen a Levéltárban, vagy azokat kívánságra megküldjük postán (kivéve a hálózati anyagot tartalmazó másolatokat). Elektronikus úton érkezett kérelemre előkészített másolatokat csak a jogosultság / személyazonosság igazolása után tudunk kiadni.
 2. A dokumentumok megtekinthetősége nincs határidőhöz kötve, az iratok a későbbiekben is az érintettek rendelkezésére állnak.
 3. Az érintettek számára készült első példány ingyenes.

Ha az iratanyagban a kérelmezőre, vagy kérelmezettre vonatkozóan nem található adat, a Levéltár erről is értesítést küld. Mivel a Levéltár adatbázisa és irategyüttese folyamatosan bővül, a későbbiekben is előkerülhet a kérelmezőre vonatkozó adat. Jelentős iratgyarapodás esetén a Levéltár értesíti a kérelmezőt erről a tényről, de külön kérésre egy-két év elteltével ismételt érdemes beadni kérelmet.