Tájékoztató kamerás megfigyelő rendszerről

Tájékoztató kamerás megfigyelő rendszerről

Adatkezelési tájékoztató
a Levéltár területén üzemeltetett biztonsági célú kamerás megfigyelő rendszerről

Bevezetés

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban Levéltár) vagyonkezelésében lévő ingatlanát, így az épületet, az udvart  a vonatkozó szabályok betartásával kamerákkal figyeli meg.

A kamerás megfigyelés célja:

 1. a vagyonvédelem, az adatvagyon védelme, az információ biztonsága, ezen belül különösen is
  • a közérdekű archiválás, a tudományos és történelmi kutatási célból őrzött maradandó értékű információt tartalmazó iratanyagok védelme
  • a minősített adatok védelme
  • a nagy értékű műszaki, gépészeti, informatikai berendezések védelme és rendeltetésszerű működésének biztosítása
 2. az élet és testi épség védelme körében
  • a levéltári munkatársak biztonsága, tekintettel a már előfordult és jövőbeni lehetséges kockázatként értékelt esetekre, továbbá
  • az iratrestaurálás érdekében használt konzerváló szerek biztonsági előírásaira
 3. a jogtalan belépés vagy behatolás elleni védelem

A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője, az adatkezelő

A kamerákat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (1067 Budapest, Eötvös u. 7., képviselő: Dr. Cseh Gergő Bendegúz főigazgató, telefonszám: +36 1 478-6020, e-mail cím: info@abtl.hu) üzemelteti.
A Levéltár külön jogviszony keretében vagyonőr (COLONEL Vagyonvédelmi és Műszaki Üzemeltető Kft. Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 95., Cégjegyzékszám: 01-09-262421) adatfeldolgozót alkalmaz.

A kezelt adatok köre

A kamerás megfigyelőrendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő személy képmását és ezzel együtt a felvételen látható cselekvését, valamint a nála lévő tárgyakat és a rajta lévő ruházatot rögzíti. Az adatkezelő kezeli továbbá a kamerás megfigyelésekkel összefüggő jogosulti kérelem adatait is. 

A kamerás megfigyelő rendszer hangot nem rögzít.

A kamerás megfigyelőrendszert a Levéltár azért alkalmazza, mert az elvégzett előzetes vizsgálatok (érdekmérlegelési tesztek) alapján a fentebb ismertetett célok eléréséhez ez a Levéltár rendelkezésére álló leghatékonyabb eszköz.

A felvétel készítésének jogalapja

A kamerás megfigyelés keretében készült mozgóképfelvétellel összefüggő adatkezelés jogalapja a Levéltár biztonsághoz fűződő jogos érdeke. [GDPR 6. Cikk (1) bek. f) pontja]
Az egyes kamerák elhelyezkedését, célját, a kapcsolódó jogos érdeket az általuk befogott terület leírását a 5. függelék tartalmazza.

A felvételek tárolásának időtartama és helye

A Levéltár a felvételeket az automatikus törlésre tekintettel a rögzítéstől számított legfeljebb 30 napig tárolja és azt követően automatikusan törli, kivéve, ha a felvételeket további jogszerű célból, tájékoztatással felhasználja, vagy azok törlésére jogszabályi előírásokra tekintettel nem kerülhet sor.
A Levéltár a felvételeket a székhelyén található digitális videórögzítő készülékben vagy egyéb, erre használt számítástechnikai eszközben tárolja fizikailag és szervezési intézkedésekkel védett, biztonságos körülmények között.

A felvételekhez hozzáférő személyek

A felvételhez a Levéltár főigazgatója (főigazgató-helyettese), a Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály vezetője, az Üzemeltetési és Biztonsági Osztály vezetője és biztonsági főelőadója, a portaszolgálat, valamint az épület biztonságáért felelős további személyek, különösen a biztonsági szolgálat tagjai férnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. A hozzáférést a Levéltár Üzemeltetési és Biztonsági Osztálya biztosítja. 
A megtekintéseket és az azt végző személyt, az adatok megismerésének okát és idejét az esetleges adattovábbítást a belső szabályzatunk szerinti tartalommal naplózzuk (nyilvántartásban rögzítjük) vagy, arról jegyzőkönyvet veszünk fel. A digitálisan rögzített felvételekhez külső hálózatról nem lehet hozzáférni. A kamerák által közvetített élőképet a biztonsági szolgálatot ellátó személyek figyelemmel kísérik, akik részben a Levéltár munkatársai, részben pedig az üzemeltetőnél jelzett adatfeldolgozó gazdálkodó szervezet alkalmazásában állnak.

Adattovábbításra a GDPR szerinti harmadik fél (címzett) számára nem kerül sor.

 

Az Ön kamerás adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai

A hozzáféréshez való jog

Ön, mint érintett jogosult személyes adatainak kezeléséről, a kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, a személyes adatait érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett intézkedésekről, az adattovábbítás jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az érintetti jogokról, joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról bármikor tájékoztatást kérni.

Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Levéltár korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Levéltár ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Levéltárnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Levéltár jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, továbbá más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, valamint az Európai Unió, illetve annak valamely tagállama fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Levéltár az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

A kérelem jogszerűsége és megalapozottsága esetén a felvételrész későbbi visszanézhetőségét biztosítani kell. A felvételrészt a Levéltár az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű feltüntetésével megjelöli és annak az egyéb adatoktól elkülönített tárolását biztosítja. A zárolás addig tart, amíg az Ön, mint érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását és a törlésnek nincs helye.

A betekintéshez való jog

A személyével kapcsolatos bármely okból kérheti, hogy az Önről készült felvételekbe betekinthessen. A betekintést ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül biztosítjuk.
A képmását tartalmazó mozgóképfelvételről abban az esetben kérhet másolatot, amennyiben más érintettek jogait és szabadságait az nem érinti hátrányosan.
A kérelem elutasítását a Levéltár indokolni köteles, a döntés meghozataláig az adatot a Levéltár zárolja.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül – az előre egyeztetett időpontban – nem él a betekintés lehetőségével és a Levéltár megkeresésére mulasztását 15 napon belül alapos okkal nem menti ki, akkor a felvételt Levéltár törölheti.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult a Levéltár főigazgatójához vagy adatvédelmi tisztviselőjéhez címzett postai vagy elektronikus levélben az adatkezelés ellen tiltakozni, amennyiben az adatkezelés jogalapja a Levéltár jogos érdeke. A kérelem esetleges elutasítását a Levéltár indokolni köteles, a döntés meghozataláig a személyes adatot a Levéltár zárolja.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Levéltár indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Levéltár pedig köteles arra, hogy a vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Általános tájékoztató a fentieknek megfelelően a Levéltárhoz benyújtott érintetti kérelmek ügyintézésének módjáról és határidejéről:

A Levéltár indokolatlan késedelem nélkül – de legfeljebb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül – köteles tájékoztatni Önt a kérelmével kapcsolatos intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha azt Ön másként kéri. A kérelem a 2. függelék szerinti nyomtatványon is előterjeszthető.

A Levéltár a 2. függelék szerinti személyes adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében jogos érdek jogalapon 5 évig kezeli.

A jogorvoslathoz való jog, az érintett jogérvényesítésének lehetőségei

Kérjük, hogy az Önt ért jogsérelemmel összefüggő panaszával lehetőség szerint elsősorban és elsőként a Levéltárhoz forduljon!

A Levéltár kamerás adatkezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. Jogosult jogainak érvényesítése érdekében a NAIH vizsgálatát kezdeményezni, valamint adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kérelmezni az Infotv. VI. Fejezetében foglalt rendelkezések szerint.

A NAIH elérhetőségei:
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
tel.: +36-1-391-1400
fax: +36-1-391-1410

A személyes adatok védelméhez fűződő jogainak Levéltár általi megsértése vagy érintetti kérelmének kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén jogorvoslatért bírósághoz is fordulhat. Ebben az esetben a per – az érintett választása szerint – akár a Fővárosi Törvényszék, akár az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható, amennyiben ez utóbbi Magyarországon található.